Xe từ Vientian đi văng Viêng

Các nhà xe phục vụ trên tuyến này như sau: VIP Bus, MINI BUS, EXPRESS, ĐIỀU HÒA với giờ đi cụ thể như sau:

TUYẾN XE TỪ VIENTIAN ĐI VĂNG VIÊNG:

Bến đi Bến đến Giờ đi Giờ đến Nhà xe
Vientian Vieng Vang 06h30 10h00 Địa Phương
Vientian Vieng Vang 07h30 11h30 Địa Phương
Vientian Vieng Vang 08h00 10h30 Express
Vientian Vieng Vang 08h30 12h30 Địa Phương
Vientian Vieng Vang 09h00 12h00 Express
Vientian Vieng Vang 11h00 15h30 Địa Phương
Vientian Vieng Vang 13h30 17h30 Địa Phương
Vientian Vieng Vang 16h00 20h30 Địa Phương
Vientian Vieng Vang 20h00 23h00 Express

TUYẾN XE TỪ VĂNG VIÊNG ĐI VIENTIAN:

Bến đi Bến đến Giờ đi Giờ đếm Nhà xe
Vieng Vang Vientian 05h30 09h30 Địa Phương
Vieng Vang Vientian 06h00 10h30 Địa Phương
Vieng Vang Vientian 06h30 11h00 Địa Phương
Vieng Vang Vientian 07h00 12h00 Địa Phương
Vieng Vang Vientian 09h00 13h30 Mini Bus
Vieng Vang Vientian 10h30 12h30 Express Bus
Vieng Vang Vientian 12h30 16h30 Địa Phương
Vieng Vang Vientian 14h30 16h30 Express Bus
Vieng Vang Vientian 14h30 18h30 Địa Phương